English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "córka Jana i Marianny z Jarosińskich, pochodzenie włościańskie, urodzona i zamieszkała we wsi Oporów"]